مسیح

جایی برای نوشتن دلتنگی ها و سفرنامه های گاه و بیگاه خودم و گلچین نظم و نثر دیگر ادبا و فضلا

» بیقرارم... :: ۱۳٩٥/۱٢/۳
» اعتماد :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» گرمای سخاوت :: ۱۳٩٥/٥/۱٤
» بزرگترین خطا :: ۱۳٩٥/٢/٢۳
» روزها در گذرند... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» کار و بار این روز های من :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» یک سال گذشت و این درد فراموش نمی شود :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» ای وای مادرم... :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» دلم می خواهد بنویسم :: ۱۳٩٢/٥/۱
» کتاب کوچک شعر من :: ۱۳٩٢/۳/٢
» زیبایی گریه چشمان من :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» همه چیز جهان تکراریست جز مهربانی :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» زاویه ای از زوایای آموختن زبان بلاد کفر :: ۱۳٩٢/٢/۳
» سبب تسکین :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» سرودهای شب های بی توئی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» پنجم دی ماه :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» تنهایی... :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» خدایا... :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» یا من اسمه دواء و ذکره شفاء :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» دیدار :: ۱۳٩۱/۳/٩
» مهربانی های دکتر اما بینهایت است ! :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» اولاَ یک جوری باید... :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» یادواره :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» آه باران... :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» نثار تو :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» همیشه پای یک زن در میان است :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» دنیا از چشمان من :: ۱۳٩٠/٧/٥
» نسیان :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» تابستان بی تابی ها :: ۱۳٩٠/٥/۳
» به نقد کشیده شدن ! :: ۱۳٩٠/۳/٦
» موضوع انشاء: مادر :: ۱۳٩٠/۳/٥
» بدون شرح :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» سال ماضی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» ماه من، بهتر از من، بهمن ! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» غدیر :: ۱۳۸٩/٩/۳
» ناخوشی :: ۱۳۸٩/٩/۱
» روزت خوش، روزگارت خوشتر :: ۱۳۸٩/۸/٢
» اشتباه :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» ته ذهنتون اسم منم یادداشت کنید :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» آب در خوابگه مورچگان :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» پیام مولانا :: ۱۳۸٩/۳/۸
» ازدواجی از جنس جشنواره فرهنگ استانها :: ۱۳۸٩/٢/۸
» دیدار با بوالحسن خرقانی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» حوالی حافظ بودم، عشق باریده بود :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» سلامی از شهر حافظ و سعدی :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» روبرو :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» عشق آفرین :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» خوشبخترینم :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» معجزه :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» قرص ماه :: ۱۳۸۸/٥/٦
» مدتی در مثنوی تاخیر شد :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» متفرقه :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» ای تو را با هر دلی راز دگر :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» اس ام اسی برای مادر :: ۱۳۸۸/٢/٦
» فروردینی که دارد تمام می شود :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» کیست مرا باور کند ؟ :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» عاشقی جرم قشنگی است اگر بگذارند :: ۱۳۸۸/۱/۸
» گلبانگ عید :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» خدای مهربان :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
» مزه مزه کردن عشق :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» ماموریت های جدید ! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» عجیبا" و غریبا" !!! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» نقاش :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» گیاه :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» اینک که با توام... :: ۱۳۸٧/۱۱/۳
» ظهور امتحان و حضور کم من ! :: ۱۳۸٧/۱۱/۳
» کربلا در کربلا می‏ماند اگر زینب نبود :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» تلخ و شیرین :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
» سلام :: ۱۳۸٧/٩/٢٩
» من بکشم غرامتت ! :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» و خدایی که در این نزدیکی است... :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» شاه خوبان :: ۱۳۸٧/٩/٧
» لذت عشق، ذلت دروغ :: ۱۳۸٧/٩/٤
» به یاد دوش با دوش... :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» در راه :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» و خداوند آرامش را آفرید :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» عصر این جمعه دلگیر :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
» من و 8/8/88 !!! :: ۱۳۸٧/۸/٩
» احساس دریایی :: ۱۳۸٧/۸/٥
» اوضاع تنهایی من هم خوب است :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» من واین روز ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» اومیرود دامن کشان،من زهرتنهایی چشان ! :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» کسوف دل :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» مهم :: ۱۳۸٧/٦/٤
» سند آزادی :: ۱۳۸٧/٦/٢
» من از این خستگی موهوم پریشانحالم ! :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» خوشبختی :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» روز ها در جلسات و شب ها در عروسی :: ۱۳۸٧/٥/٢
» ره گریز :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» اگر... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» مجروح :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» الا یا ایها الساقی... :: ۱۳۸٧/٤/٤
» رسالت واقعی :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» تقلب ! :: ۱۳۸٧/۳/۱٢
» باران :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
» و اما بعد... :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» سلامی از شهری دور :: ۱۳۸٧/٢/٢٥
» شمه ای از منشآت :: ۱۳۸٧/٢/٢۱
» حنظل :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» حرف :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» قناعت :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» سال که نو می شود :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» یا مقلب القلوب ! :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» قفس :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
» انتظار :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» بنشين :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
» تشابه :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» عاشورای امسال :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» و اما عشق... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» ای تمام پنج سالگی ام ! :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
» نشد ! :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» به بهانه يلدا :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
» کودکانه های من :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» مارکوپولو :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» کوچک دوست نداشتنی :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» ای بهانه گريه های من ! :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» يک جمله کوتاه :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» آبان :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» به ياد مولوی :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» بدون عنوان :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» ماه رمضان بر دوستان گرامی باد :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» سلام به دوستان گل! :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
» فعل مجهول :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» عذر خواهی از محضر همه بزرگواران :: ۱۳۸٦/٤/۳
» تنهايی :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» ای بهار :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
» اشک :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» کاج ها در بکراند :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
» من بی تو !!! :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» آرزو... :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
» اگر... :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
» به بهانه ميلادم :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
» نوروز می رسد... :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
» بهار را باور کن :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» معما :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» يک بغل تنهايی :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» ۱۳۸٥/۱٢/٢ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» عرض تشکر :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
» بر صليب ! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» صياد :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» سلام و پوزش :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» چه با مسما شده ای... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» بر صليب :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» دوستی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» تسلیم به آنچه او می خواهد :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» و باز هم یاد ایام... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» پیچ وتاب کودکی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» یادی از استاد مشیری :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» اشتیاق نامه :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» شناسنامه ! :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» غصه ای بزرگ در جمعه کوچک :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» سرنوشت :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» میلاد حضرت مسیح تهنیت باد :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» زندگی ، حادثه ای عجیب ! :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» آخرین وصیت :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» به یاد شکوفه های گیلاس ! :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» ره خود گیرم و ره بر تو گشایم ! :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» چه باید کرد ؟ :: ۱۳۸٥/٩/٦
» فقط کمی مشغله :: ۱۳۸٥/٩/٥
» او... :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» چشم تو :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» سلام به همه دوستان :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
» تولد :: ۱۳۸٥/۸/٢۸


Design By : Night Skin