چه باید کرد ؟

وقتی گریه کردم؛ گفتند: بچه ای ! وقتی خندیدم؛ گفتند: دیوانه ای ! وقتی جدی بودم؛ گفتند: مغروری ! وقتی حرف زدم؛ گفتند: پرحرفی ! وقتی ساکت شدم؛ گفتند: عاشقی ! وقتی عاشق شدم گفتند:  گناه !!!

 

                                        چه باید کرد ؟!!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
دنيای زمينی

بیاد آر که زندگی من باد است و چشمانم دیگر نیکوئی را نخواهد دید و چشم کسی که مرا می بیند دیگر به من نخواهد نگریست و چشمانت برای من نگاه خواهد کرد و من نخواهم بود. عهد عتیق - کتاب ایوب - باب هشتم

دنيای زمينی

فردای روزی که عیسی مسیح مصلوب شد، در جمع شاگردانش ظاهر شد و باز با ایشان سخن گفت. توما معروف به دوقلو که یکی از دوازده شاگرد مسیح بود آن شب در آن جمع نبود. پس وقتی به او گفتند که مسیح را دیده اند، جواب داد: «من که باور نمی کنم. تا خودم زخم میخهای صلیب را در دستهای او نبینم و انگشتانم رادر آنها نگذارم و به پهلوی زخمی اش دست نزنم، باور نمی کنم که او زنده شده است.» یکشنبه ی هفته ی بعد باز شاگردان دور هم جمع شدند. این بار توما نیز با ایشان بود. باز هم درها بسته بود که ناگهان عیسی را دیدند که در میانشان ایستاده است. عیسی رو به توما کرد و فرمود: « انگشتت را در زخم دستهایم بگذار. دست به پهلویم بزن و بیش از این بی ایمان نباش. ایمان داشته باش» توما گفت: « ای خداوند من، ای خدای من» عیسی به او فرمود: «بعد از اینکه مرا دیدی، ایمان آوردی. ولی خوشبحال کسانی که ندیده به من ایمان می آورند.» انجیل - روایت یوحنا